Niên trưởng  Vũ Văn Tuy 

 

Tốt nghiệp khóa 5 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
1956-60 Thuyên Chuyển về Trường Pháo Binh
Du học Hoa Kỳ
Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 22 Súng Cối Pleiku, Kontum
Thuyên chuyển về BCH/PB/QDII
Du Học Pháo Binh Cao Cấp/Pḥng Không
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy PB/QLVNCH
Pḥng 3 Bộ Tổng Tham Mưu
Biệt Phái Tổng Bộ Xây Dựng Nông Thôn
Giải ngũ tháng 2 năm 1967
Định cư tại Nam California

Qua đời ngày 16/5/2009 tại Cali

Hai HLV Trường Pháo Binh Chí và Tuy năm 1956

Các NT L V Trang, N T Chí, V V Tuy và N V Tư tại nhà NT Tuy