Pháo Thủ  Vương Văn Hải

Sinh 10-26-1939
1-7-1963 Nhập ngũ
Tốt nghiệp Trường
Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh Chủng Pháo Binh
 4-1964 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 71 Pháo Binh Định Tường
3-1968 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 51 Pháo Binh Lai Khê
5-1968 Thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn Nhẩy Dù Sài g̣n
Cấp bậc cuối cùng Thiếu tá

Định cư tại San Jose California