Pháo Thủ  Vương Lũy

Tốt nghiệp khóa 17 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
Tiểu Đ̣an 91 Pháo Binh 

Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 36 Pháo Binh Cần Thơ
Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Kiên Giang
Thuyên chuyển về BCH/PB/SD21BB
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 213 Pháo Binh
giữ chức vụ Pháo Đội trưởng PDA/213PB

Định cư tại Bắc California