Niên Trưởng
Vũ Ngọc Thành

 

 

Tốt nghiệp khóa 11 Trường Vơ Bị Đà Lạt, 
theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,

11-1955 Tiểu đ̣an 23 Pháo binh G̣ vấp

Theo học lớp Truyền tin binh đ̣an tại trường Vơ khoa Thủ đức,

Du học Hoa kỳ lóp Pháo đội, Truyền tin, và địa h́nh.
Thông dịch viên khóa 13 Sĩ quan Hiện dịch Đà Lạt

5-1959 Tiểu đ̣an phó Tiểu Đ̣an 26 Pháo Binh Phú bài Huế

1-1961 Tiểu đ̣an 37 Pháo binh tại Pleiku

1-1963 Du học Hoa kỳ lóp Khí tượng và sửa chữa dụng cụ KTPB,

11-1963 Trường Pháo Binh Dục Mỹ

10-1967 Du học Hoa kỳ lớp Pháo Binh Cao cấp

8-1968 Tiểu đ̣an phó TD61PB G̣ vấp

4-1971 Tiểu đ̣an trưởng TD250PB Trảng lớn Tây Ninh

10-1972 Tiểu đ̣an trưởng TD104PB (175 ly) Cơ Động.
1-1-1973 Trung tá

Đinh cư tại Hoa Kỳ 1975