Cố Đại tá Vũ Đ́nh Dậu

17/11/1932 - 13/8/1971

Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
ngành Pháo Binh
Tốt nghiệp khóa Sĩ Quan Pháo Binh Trường Pháo binh Pháp
Châlons-sur-Marne khóa 1955-56
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh Quảng Trị
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Pháo Binh Biên Ḥa
1958-59 Tốt nghiệp Khóa Pháo Đội Trưởng Pháo binh (BOC)
Trường Pháo Binh Hoa kỳ Ft Sill Okla
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Ban Mê Thuột
1965 Tiểu đoàn Phó Tiểu Đoàn 52 Pháo Binh Biên Ḥa
1968 Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 251 Pháo Binh Hậu Nghĩa
Du học Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ
1971 Học khóa Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp Đà Lạt
7/1971 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 181 Pháo Binh tại Long Khánh
Bị thương trong vụ khủng bố đặt lựu đạn tại Tây Ninh
Di tản về Tổng Y viện Cộng Ḥa và từ trần ngày 13/8/1971
Truy thăng Đại tá