Thiếu tá Vơ Thành Xuân

 


 Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955

Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Cần thơ, Trăng Bàng, Vũng Tầu..

Du học Hoa kỳ 1959, tốt nghiệp khóa BOC, và Địa h́nh,