Pháo Thủ  Văn Tuy

Tốt nghiệp khóa 5 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
Du học Hoa Kỳ
Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 12 Pháo Binh Phú Bài Thừa Thiên
Thành lập Tiểu Đ̣an 102 Pháo Binh Cơ Động Đà Nẵng