Pháo thủ Tu Chich Va

 Gia nhập binh chủng Pháo binh
  Tiểuđoàn 3 PháoBinh Sông Mao
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 Pháo binh Biên Ḥa
  Thuyên chuyển về BCH/PB/SĐBB
Giải ngũ
  Từ trần 2010 tại California, tho 93 tuổi