Pháo Thủ  Trương Kỳ Hưng

 

Tốt nghiệp khóa 9 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
1960 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 21 Súng Cối Cẩm Giang Tây Ninh.
12/1960 Tiểu đoàn di chuyển về Cái Vồn Cần Thơ.
04/1961 Tiểu đoàn di chuyển về Sóc Trăng
1/1963 Thăng cấp Thiếu Úy.

1964 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 36 Pháo Binh, Cái Vồn
3/1966 Thăng cấp Trung úy
9/1966 Thụ huấn khóa Pháo Đội Trưởng tại Dục Mỹ
3/1967 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ
6/1972 Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 211 Pháo Binh
8/1973 Theo học Pháo Binh Cao Cấp
4/1974 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 213 Pháo Binh tại Sóc Trăng 


Định cư tại California Hoa Kỳ