Pháo Thủ Trần Vĩnh Tươi

 

 

Tốt nghiệp khóa 7 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 46 Pháo binh
Tiểu Đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 53 Pháo Binh
Định cư tại California Hoa Kỳ