Pháo Thủ Trần Văn Chính

 Tốt nghiệp khóa 14 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
  Binh chủng Pháo Binh,
 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 22 Súng Cối Kontum
Thuyên chuyển đến Tiểu đoàn 37 Pháo binh Pleiku
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 51 Pháo Binh B́nh Dương
1967 Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh/QLVNCH
Sĩ quan Tùy Viên của Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trưởng PB/QLVNCH
1968 Thuyên chuyển về BTTM 
giữ chức vụ Chánh Văn Pḥng TMP/Nhân Viên/BTTM
1970 Du học Hoa Kỳ tại Ft Sill Okla
Thuyên chuyển về PB/SD21BB
Chánh Văn Pḥng Tư Lệnh Sư Đoàn 21 Bộ Binh
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu Bặc Liêu
1975 Tù Cải Tao 9 năm
19-6-1991 Đến Hoa Kỳ theo diện HO 7
Định cư tại Georgia