Pháo Thủ  Trần Thế Phương

Tốt nghiệp khóa 26 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
Tiểu Đ̣an 61 Pháo Binh 

Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 104 Pháo Binh Cơ Động