Pháo Thủ  Trần Quang Phan

 

Sinh năm 1930 tại Hải Dương
Nhập ngũ năm 1950
Tốt nghiệp Căn Bản Hạ Sĩ Quan Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 34 Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh
1967 Thăng cấp Chuẩn Úy
Thụ huấn Căn Bản Sĩ Quan Pháo Binh tại Dục Mỹ
Thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Biên Ḥa
Cấp bậc cuối cùng Trung Úy

Định cư tại California Hoa Kỳ