Niên trưởng  Trần Ngọc Huyến

9/1952 Nhập ngũ - Khóa 2 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
6/1953 Thuyên chuyển về Pḥng Kế Hoạch Bộ Tổng Tham Mưu
Tổng Cục Tiếp Vận
1959 Văn Hóa Vụ Trưởng Trường Vơ Bị Đà Lạt
1961 Chỉ Huy Trưởng Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam tại Đà Lạt
11/1963 Thăng cấp Đại tá
Kiêm Nhiệm Thị Trưởng Đà Lạt
1964 Tổng Lănh Sự Việt Nam tại Hồng Kông
Thuyên chuyển về BTL/Quân Đoàn II
Thứ Trưởng Thông Tin
Giám Đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lư Bộ Quốc Pḥng
Giải ngũ

Esso
Định cư tại Texas Hoa Kỳ.
Qua đời tại Texas năm 2005.