Pháo Thủ  Trần Anh Tuấn

Sinh ngày 22-03-1948
1961-67 Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu
1967-68 Nhập học khóa 26 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Tốt nghiệp khóa Căn Bản Sĩ Quan Pháo Binh
1968-75 T́nh nguyện về Pháo Binh Nhẩy Dù
Đại úy Pháo Đội Trưởng
Pháo Đội B2 Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Sư Đoàn Nhẩy Dù

Định cư tại Nam California