Niên Trưởng Thân Trọng Sinh

 

 
(10-1-1925 - 13-3-2007)
 

Sinh 10-01-1925 tại Vạn Gỉa, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Ḥa
Theo học các trường Trung học Khánh Ḥa, Phú Yên Huê
Giáo sưKhải Định Huế 1948-1949-1950
Gọi động viên
Tốt nghiệp khóa 2 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Phú Lợi, Thủ Đầu một
Huấn luyện viên khóa Căn bản Pháo Binh năm 1955-56
Chi khu trưởng Chi Khu Hiếu Nhơn Quảng Nam
Giải ngũ năm 1960

Giáo sư trường Kỹ Thuật  Huế
 con trai, 1 con gái, 2 dâu một rể, hai cháu ngọai