Pháo Thủ Phùng Văn Tâm

Sinh ngày 21-02-1931 tại Sài G̣n
Trúng tuyển kỳ thi vào Trường Vơ Bị Địa Phương Số 1
4/1952 đến 12/1952 nhập học Khóa 3 Sĩ Quan Hành Chánh Tài Chánh
Thuyên chuyển về Bộ TTM/Pḥng 3 Hành quân
6/1959 Theo học khóa 1 Đặc Biệt Sĩ Quan Hiện Dịch trường Đồng Đế Nha Trang.
8/1960 Theo học khóa Sĩ Quan Căn Bản Pháo Binh
 binh chủng Pháo binh
1960-1964 Tiểu Đoàn 27 Pháo Binh tại B́ên Ḥa và Pleiku.
1964-70 Phục vụ tại Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh Tam Hiệp Biên Ḥa
1970-71 Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh tại Tây Ninh
12/1971 Du học Hoa Kỳ, khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill
Phục vụ tại Tiểu Đoàn 4 Pháo Binh Pḥng Không
 với cấp bậc Thiếu tá và chức vụ Tiểu Đoàn Phó

Bảo quốc Huân chương Đệ Ngũ đẳng
Lục Quân Huân chương
6 Anh Dũng bội tinh
Không vụ và Hải vụ bội tinh
Danh dự, Tham mưu, Quân phong, và Kỹ thuật bội tinh.

Tù Cộng sản 6 năm 10 tháng
Định cư tại Hoa kỳ 4/1994