Niên trưởng  Phùng Quốc Thường

Sinh ngày 28-11-1932 tại Hà Nội
Động viên khóa 5 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh   
6-1955 Thuyên chuyển Tiểu đoàn 12 Pháo Binh Di An
4-1956 Thuyên chuyển Tiểu đoàn 23 Pháo Binh G̣ Vấp
8-1956 Du học Hoa Kỳ khóa BOC và Truyền Tin
5-1957 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Thủ Đầu Một
Huấn luyên viên Tác xạ, và các khóa Quan Sát viên phi cơ

11-1960 Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 22 Pháo Binh/SD22BB tại Kontum
Pháo Đội trưởng, Sĩ quan Liên lạc, Tiểu Đoàn phó.
5-1966 Du học Hoa Kỳ khóa Pháo Binh Cao Cấp
8-1966 Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh/QLVNCH
 với chức vụ Trưởng Pḥng Kế Hoạch
1-1967 Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 35 Pháo Binh Biên Ḥa
6-1967 thăng cấp Thiếu tá
6-1969 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn tân lập 46 Pháo Binh Biên Ḥa
6-1970 thăng cấp Trung tá
Thuyên chuyển về BCH/PB/QDIII
Giám đốc khóa Bổ Túc Trung Đội trưởng

10-1973 Thụ huấn Khóa CHTM Cao cấp tại Trường Dại Học Quân Sự Long B́nh Biên Ḥa
1975 tù cải tạo 9 năm 2 tháng
Qua Hoa Kỳ theo diện TNCT HO5
Đ
nh cư tại Nam California Hoa Kỳ