Pháo Thủ  Phi Văn Sơn


 

Tốt nghiệp khóa 
theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,
Thuyên chuyển về Pháo Binh Biệt Động Quân Quân Khu 3.
Cư ngụ tại Nam California.