Pháo Thủ Phan Văn ThiếtSinh năm 21-7-1942 tại Sài G̣n

Tốt nghiệp khóa 23 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 gia nhập binh chủng Pháo Binh
1967 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 38 Pháo Binh Biên Ḥa
Đổi danh là Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh Tây Ninh
1972 Theo học khóa Pháo Binh Trung Cấp tại Dục Mỹ
Chức vụ sau cùng Pháo Đội Trưởng

.
1975 8 năm tù cải tạo
Định cư tại Hoa Kỳ