Pháo thủ
  Phan Văn Phúc
 

1955:   Tốt Nghiệp Khóa 5 Trừ Bị Thủ Đức
Thuyên Chuyển Về TĐ26PB (Huế- Quảng Trị)
1957:   Học Khóa PĐT- Trường PB Phú Lợi
1961:   Du Học Khóa Căn Bản PB tại Fort Sill (USA)
Thuyên Chuyển Về BCH/PB/QĐI/QKI
1962:  Thuyên Chuyển Về Tiểu Đoàn 2 Súng Cối (Tam Kỳ)
1963:   Học Khóa Tham Mưu (Trại Trần Hưng Đạo-Saig̣n)
1964:   Thuyển Chuyển Về TĐ22PB (Phước Tường-Đà Nẳng)
1966:   Du Học Khóa PB Cao Cấp tại Fort Sill (USA)
1967:   Thuyên Chuyển Về TĐ38PB (Biên Ḥa)
1968:   TĐT/TĐ34PB (Sau đổi thành TĐ10PB/SĐ1BB (Huế)
1972:   Học Khóa Chỉ Huy và Tham Mưu (Đà Lạt)
1973:   Chỉ Huy Trưởng PB/SĐ1 (Huế)
1975:   Định Cư Tại Hoa Kỳ (Illinois)
2001:   Nghỉ Hưu tại Beaverton, Oregon.