Pháo Thủ Phan Khâm


Nhập khoá 22 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
1966 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 11 Pháo Binh Quảng Trị
Thuyên chuyển về BCH/PB/QD1
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 101 Pháo Binh Cơ Động
Thuyên chuyển về Pháo Đội 914 Pháo Binh Tiểu Khu Thừa Thiên
Tù Cải tạo cộng sản
1991 Định cư tại Hoa Kỳ.

Sinh hoạt Văn Nghệ
Phó Chủ Nhiệm Tam Cá Nguyệt San Hoa Thịnh Đốn.
Góp mặt trong thi tập Cụm Hoa T́nh Yêu, Lưu Dân Thi Thoại,
Hoài Cảm, Một phần tư thế kỷ Thi Ca Hải Ngoại tập 5,
Giai thoai Văn Chương bút đàm của Hồ Trường An,
Ḍng Sông Thao Thức, CD Ước Mơ,
và sắp xuất bản Thi Tập Miền Tâm Thức.