Pháo Thủ  Phan Hữu Thuận


Tốt nghiệp khóa 22 Sĩ quan Trừ bị
binh chủng Pháo Binh
1966 thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 37 Pháo Binh, Quân đoàn II
1972 thuyên chuyển về tiểu đoàn 103 Pháo Binh Cơ động, Quân đoàn II.
đă theo học các khoá Huấn luyện
Căn Bản SQ Truyền tin tại trường Truyền Tin Vũng Tầu
Căn bản SQ Chiến tranh Chính Trị Đà Lạt
Quan Sát Viên Phi cơ và Nhẩy dù Hoa Kỳ
Tù cải tạo
Đ
nh cư cùng gia đ́nh tại Bắc California