Niên trưởng Phàng Công Phú 

Tốt nghiệp khóa 5 TVBQGVN tại Đà Lạt
Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
Du học Pháo Binh Pháp tại Châlons-sur-Marne
Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu đ̣an 3 Pháo Binh Sông Mao
Dân biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Ḥa
1975 Định cư tại Oakland Hoa Kỳ