Pháo Thủ Phạm Văn Vui

 

 

 

 

 Sinh năm 1936, năm 1956, 20 tuổi phục vụ tại TĐ22PB KBC. 4944, tại Di An Biên Hòa.

 

TĐ22PB đổi danh hiệu thành TĐ 27 PB. Năm 1962, TĐ di chuyển ra Pleiku. Năm 1965, di chuyển về Qui Nhơn và đổi danh hiệu thành TĐ 222 PB sát nhập vào cơ hữu SĐ22BB. Năm 1969, tôi được thuyên chuyển về TĐ 46 PB tại Biên Hòa. Tháng 7 năm 1970 được đi học khóa SQ đặc biệt tại trường BB Thủ Đức mãn khóa với cấp bậc chuẩn úy và được đến trường PB Dục Mỹ, Nha Trang học khóa CBSQPB. 6 tháng sau mãn khóa được thuyên chuyển về TĐ 183 PB tại Long Khánh. TSV, trung đội lên Thiếu Úy, Trung Đội Trưởng PB. Năm 1974, TC về PB Tiểu Khu Tây Ninh. Ba tháng sau thuyên chuyển đến PB tiểu khu Bình Tuy, ngày 30 / 4/75 mất nước tháng 7/75 đi học tập cải tạo. Tháng 12/1980, được ra khỏi trại. tháng 8/1995 đi diện HO qua mỹ. Bị bệnh tim lâu dài. Tháng 2/2007, phát bệnh nặng về Viet Nam và mất tại VN ngày 19/4/2007.