Pháo Thủ Pham Văn Quan

Tốt nghiệp khóa 5 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
1955 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 2 Pháo binh
1956 Huấn luyện viên Chiến tranh Tâm lư Trường Cây Mai

1957 Giải ngũ
1962 Tái ngũ
1967 Du học Pháo binh Cao cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
1969-1974 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 92 Pháo Binh
1975 Tù cải tạo 7 năm
1992 Định cư tại Virginia Hoa Kỳ