Pháo Thủ Phạm Văn Minh

Tốt nghiệp Khóa 5 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh chủng Pháo Binh
1955 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 34 Pháo binh Định Tường
Tiểu Đoàn trang bị đại bác 155 M1, di chuyển ra Đà Nẵng
1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 22 Pháo Binh  tại Di An Biên Ḥa

1960 Du học Pháo binh tại Ft Sill Hoa kỳ
Thuyên chuyển về BCH/PB/SD22BB
1966 Thuyên chuyển về BCH/PB/SD5BB
Thuyên chuyển về BCH/PB/SD25BB
1968 Du Học Hoa Kỳ khóa Pháo Binh Cao Cấp
Thuyên chuyển về BCH/PB/SD18BB
Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Tiểu Khu B́nh Dương
 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 251 Pháo Binh
1975 Tù cải tạo 9 năm
1992 Định cư tại California Hoa Kỳ