Cố Đại tá Phạm Văn Mân 

Tốt nghiệp thủ khoa khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị
Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
Pháo Binh Vị Trí Mỹ Tho
Tiểu Đ̣an Phó Tiểu đ̣an 1 Pháo Binh Trảng Bàng, Tây Ninh
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đóan 5 Pháo Binh Sông Mao
Du học khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa kỳ
Tiểu đ̣an trưởng Tiểu đ̣an 24 Pháo Binh Pleiku Ban Mê Thuột
Tham Mưu Trưởng Bộ Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh/QLVNCH
1964 Chỉ Huy Trưởng Trường Pháo Binh Dục Mỹ Ninh Ḥa
Tham Mưu trưởng Tổng Cục Tiếp Vận
Văn Pḥng Bộ Tham Mưu Liên Quân
Tỉnh trưởng kiêm Tiểu Khu trưởng Long Xuyên
4/1975 Phó Đô Trưởng Sài G̣n
Cư ngụ tại Virginia Hoa Kỳ
Qua đời tại Virginia