Pháo Thủ  Phạm Kim Chung

 

Tốt nghiệp khóa 6 TVBQGVN tại Đà Lạt
Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
6-1953 Đáo nhậm 5eme G.A.V.N. thuộc Liên đ̣an 2 Lưu Động
họat động trong vùng Nam Định, Thái B́nh và Ninh B́nh
11/1955 thăng cấp Đại úy thực thụ
7/1957 Tiểu Đ̣an trưởng TD4PB thuộc SD4DC
1958 Du học Hoa kỳ lớp Pháo Binh Cao cấp
1960 Tham Mưu Trưởng Bộ Chỉ Huy PBQLVNCH
1961 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh SD2BB.
1964 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đ̣an 3.
1967 Du học Hoa Kỳ khóa Chỉ Huy Tham Mưu tại Ft Leavenworth
1968 Trường Chỉ Huy Tham Mưu Đà Lạt, Trưởng khối Giám Sát
11/1969 thăng cấp Đại tá Nhiệm chức
1971 Học viên khóa 3 Cao đẳng Quốc Pḥng
1/1972 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Quân Đ̣an 1.
3/1972 Thăng cấp Đại tá thưc thụ
Đệ tứ đẳng Bảo Quốc Huân Chương

5/1975 Định cư tại San Diego California