Pháo Thủ Nguyễn Xuân Vinh
 

   Nhập ngũ QLVNCH binh chủng Pháo Binh
    Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 1 Pháo Binh
      1955 theo học Hiệu Thính Viên Truyền Tin
     Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 26 Bộ Binh
 Huấn Luyện Viên Chứng Chỉ 1 và 2
Theo học khóa 2 Sĩ quan Đặc biệt Nha Trang

  Tốt nghiệp thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 22 Pháo Binh
      Thuyên chuyển về Sư Đoàn 21 Bộ Binh
       Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 3/33 Bộ Binh
          1975 Thăng cấp Trung tá Thuyên chuyển về Sư Đoàn 9 Bộ Binh
         Trung đoàn Trưởng Trung Đoàn 15 Bộ Binh
        11 năm tù cải tạo
         Định cư tại nam California