Niên trưởng Nguyễn Xuân Cảo

Sinh năm 1927 tại Nam Định Bắc Việt
1-5-1952 Tốt nghiệp khóa 5 TVBQGVN tại Đà Lạt

Thụ huấn Pháo Binh tại Trung Tâm Pháo Binh Phú Lợi
8-11-1952 Thuyên chuyển về Tiểu đ̣an 2 Pháo Binh tân lập.
Huấn luyện Pháo Đội
1953-55 Pháo Đội Trưởng Pháo Đội Tác xạ.
1955 Giám đốc khóa Pháo Đội trưởng Trung Tâm Huấn luyện Pháo Binh Phú Lợi.
 1955 Du học Trường Pháo Binh và trường Quân Cụ Hoa Kỳ.
1955 Biệt phái sang Quân cụ theo lời đề nghị của MACV.
1955-57 Sĩ Quan Thanh tra và Huấn Luyện vũ khí cho Quân Đội, Hiến Binh, và Cảnh Sát.
1957 Du học khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ.
1957 Trưởng Pḥng Tổ Chưc và Huấn Luyện/BCHPB/QLVNCH.
Đại diện Bộ Chỉ Huy Pháo Binh trong Ủy Ban Cải tổ Quân Đội
và bành trướng Binh chủng cấp Quân Đoàn, Sư đoàn, và Pháo Binh Vị trí.
1958-60 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh SD23BB kiêm Tiểu Đoàn Trưởng TD23PB.
1960-68 Chỉ Huy Trưởng Lục Quân Công Xưởng, Quân Cụ.
Chánh Sự Vụ Kế Hoạch và Tổ Chức ngành Quân Cụ.
1968 Thủ khoa Khóa 1 Quân Chánh
1968-70 Theo tiêu chuẩn của khóa học, nếu đủ điểm tốt nghiệp,
th́ từ cấp bậc trung tá trở lên sẽ lần lượt thay thế các tỉnh trưởng, thiếu tá th́ thay thế các quận trưởng. 
Sau khi tốt nghiệp phải sẵn sàng đáo nhậm nhiệm sở trong ṿng 24 giờ khi có lênh của Tổng Thống.
Mặc dầu tốt nghiệp thủ khoa lại được các đài VOA và BBC nêu danh tánh và nói về chương tŕnh cách mạnh hành chánh ở VN nên Quân Cụ không giao phó một chức vụ ǵ.
1970-71 Bổ nhiệm về Văn Pḥng Phụ tá Phủ Thủ Tướng đặc trách xây dựng Nông thôn,
thành viên Ủy Ban Hỗn Hợp Việt Mỹ đi thanh tra và lượng giá các tỉnh.
1971-72 Chánh Sự vụ Tổng Cục Quân Huấn.
1972 Theo học khóa Quản Trị Công quyền và Quản trị Quốc Pḥng quốc tế tại Montery Hoa Kỳ.
1972-75 Trưởng pḥng Kế hoạch và tổ chức Bộ Quốc Pḥng.  Thành viên của ban hỗn hợp giữa Ṭa Đại Sứ Mỹ và Bộ Quốc Pḥng VNCH.  Soạn thảo kế hoach cải tổ Quốc Pḥng, theo chương tŕnh Việt hóa chiến tranh. 
 Kế hoạch sắp xong th́ Mỹ bỏ Viet Nam.

Đ
nh cư tại Texas Hoa Kỳ