Niên trưởng  Nguyễn Xuân Áng

Sinh năm 1936 tại Phong Saly Lào,
nguyên quán Nam Định Bắc Việt

4/1956 Gia nhập Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam Khóa 13.
4/1958 Tốt nghiệp khóa 13
Thu huấn Căn Bản Pháo Binh tại Ft Sill Okla.
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 Súng Cối Sông Mao
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 251 Pháo Binh Quảng Ngăi
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn III Biên Ḥa.
Tiểu Đoàn phó Tiểu Đoàn 251 Pháo Binh
 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 250 Pháo Binh Tây Ninh.
 Chỉ Huy Phó Pháo Binh Biệt Động quân tại Sài G̣n.

4/1975 Tù cải tạo cộng sản 10 năm rưỡi
1990 Định cư tại Bắc California Hoa Kỳ