Pháo Th Nguyễn Viết Thuẫn 

Tốt nghiệp khóa 5 Sĩ quan Trừ bị 1 tháng 2 năm 1955
Binh chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển Pháo Đ̣an 5
đổi tên là Tiểu Đ̣an 2 Pháo Binh
1957 Du học Hoa kỳ
1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 1 Súng Cối
1960 Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Thủ Đầu Một, Dục Mỹ Ninh Ḥa.
1963 Tiểu Đ̣an 30 Pháo Binh, sau cải danh thành TD252PB
1965 Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 221 Pháo Binh tại Kontum.
1966 Du học Hoa Kỳ khóa Pháo Binh Cao Cấp
1967 Tiểu đ̣an Phó Tiểu Đ̣an 71 Pháo Binh
1967 Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 72 Pháo Binh
1970 Thụ huấn Khóa CHTM Cao cấp tại Trường Dại Học Quân Sự Đà Lạt
1970 Phụ tá CHT/PB/SD25BB
1971 Tiểu đ̣an trưởng Tiểu Đ̣an 252 Pháo Binh
1975 Chỉ Huy Phó Pháo Binh Sư Đ̣an 2 Bộ Binh.

Đ
nh cư tại Nam California Hoa Kỳ