Pháo Thủ  Nguyễn ViếtKinhSinh ngày 17-7-1937
Tốt nghiệp khoá 8 Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức
binh chủng Pháo Binh
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 2 Pháo binh Đà Nẵng
 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 25 Súng Cối Quảng Ngăi
Thuyên chuyển về Trường Pháo Binh Dục Mỹ
Trung đội Pháo Binh Soi Sáng Biên Ḥa
Theo học khóa Pháo Binh Cao Cấp 5/70 tại Ft Sill Hoa Kỳ
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh/QLVNCH
 Thuyên chuyển về Bộ Quốc Pḥng

Định cư tại California Hoa kỳ