Pháo Th  Nguyễn Văn Tư

 

 

 

 

Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1924 Tại Chợ Lớn

Tốt nghiệp khóa 5 Sĩ quan Trừ bị 1 tháng 2 năm 1955

Thuyên chuyển TĐ1PB Cần Thơ năm 1955

13/05/1957 thuyên chuyển TĐ4PB Biên Ḥa

TĐ4PB đổi danh hiệu TĐ7PB cơ hữu SD7Bộ Binh

Du học Hoa Kỳ Battery Officer Course/Truyền tin Pháo binh

Thuyên chuyển TĐ1SC Quảng Trị

Du học khóa Khí tượng tại Hoa Kỳ

13-07-1963 Tiểu Đ̣an 9 Súng cối Qui Nhơn

21-12-1963 Trưởng pḥng Tiếp Vận BCH/PB/QLVNCH

Thuyên chuyển về Tổng Cục Tiếp Vận

Thuyên chuyển về BCH/PBQLVNCH

Du học Hoa Kỳ khóa Điều khiển Tiếp Vận

1-8-1966 Văn pḥng Tham Mưu Trưởng Liên Quân/Bộ Tổng Tham Mưu

1-2-1971 Bộ Quốc pḥng  Trưởng khối Điều hành

Trưởng khối Huấn Luyện pḥng Hành quân Nghi lễ

Giải ngũ ngày 30 tháng 4 năm 1974.

13 năm lao tù.