Niên Trưởng Nguyễn Văn Tường
 Sinh ngày 25/10/1933 ti Th Đu Mt (B́nh Dương).
T
t nghip Khóa 4 Sĩ Quan Trừ B Th Đc.   
 18/06/54 - Măn Khóa Nh
y Dù ti B.A.P.S. (T.T.H.L. ND/Bà Quo).
                          -Thuyên chuy
n v Đ Tam Đi Đi Súng Ci/Nhy Dù ti Trường Bưởi (Hà Ni).
      30/08/54 - Toàn b
(ĐĐSC/ND) được Hi Quân Pháp, hi vn vào Nam
      và trú đóng t
i Đng Đế (Nha Trang).
1959 - 1960 - Du h
c Hoa Kỳ khóa BOC-AMTC ti Fort Sill.
6/1960 - V́ nhu c
u cán b, thuyên chuyn v TĐ3ND vi chc v
          Đại Đội Trưởng và Sĩ Quan Hành Quân Ti
u Đoàn.
1963 - Tham d
khóa Rng Núi - Śnh Ly - Jungle Warfare School - M Lai.
   1966 - Thuyên chuy
n v Pḥng 3 vi chc v Ph Tá, kiêm nhim Sĩ Quan Hành Quân SĐND.
1968 - Tr
V Pháo Binh vi chc v Tiu Đoàn Trưởng, thành lp TĐ2PB/Nhy Dù (1/7/1968).
1971 - Ch
Huy Trưởng Pháo Binh/SĐND (1/4/71).
1973 - Tham d
Khóa Ch Huy Tham Mưu Cao Cp ti Long B́nh (Biên Ḥa).
1973 - 4/1975 - Tái đ
m nhn chc v Ch Huy Trưở
ng PB/SĐND. 

           Đnh Cư ti Birmingham/Alabama / Hoa Kỳ.