Trung tá Nguyễn Văn Tự

 

 

Tốt nghiệp khóa 10 TVBQGVN tại Đà Lạt năm 1954

Gia nhập binh chủng Pháo binh năm 1955
Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 34 Pháo binh Phú Bài Huế
Du học Hoa kỳ 
Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 25 Súng cối Quảng Ngăi

Du học Hoa kỳ Pháo binh Cao cấp
Thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn 5 Bộ binh
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 44 Pháo binh

Thuyên chuyển về BCH/PB/Quân đoàn 4 Cần Thơ
CHT/Pháo binh Biệt Khu 44 Cao lănh
Thuyên chuyển về Pháo Binh Quân Đoàn 4.

 

 

Đám cưới của Thiếu Úy Pháo Binh Nguyễn Văn Tự ngay sau khi tốt nghiệp căn bản Pháo binh

từ trái Th/Uy Đặng ṭan, Tạ huy Lương, Lê Văn Trang, Trần đức Thuật, A/C Nguyễn Văn Tự,

Trung Úy Trịnh Long Vân (K8), Nguyễn Ngọc Sáu, Giai, và Th/Úy Nguyễn Văn Nhung