Pháo Thủ Nguyễn Văn Triển
 Gọi nhập ngũ vào khóa 3 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tháng 3/1953,
được triển hạn 6 tháng,
lệnh tái gọi nhập ngũ vào khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị tháng 10/1953
Đơn vị phục vụ đầu tiên là Tiểu Đoàn 711 Khinh Quân.
1958 Gia nhập Binh Chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 5 Súng Cối.
1972 Đơn vị cuối cùng
 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 183 Pháo Binh B́ên Ḥa
Định cư tại California