Pháo Thủ  Nguyễn Văn Toan
 

Sinh năm 1934 tại Hải Dương Bắc Việt
6/1954 di cư vào Sài G̣n, định cư tại Khánh Hội
4/1956 Gia nhập Trường Vơ Bị Quốc Gia Việt Nam Khóa 13.
4/1958 Tốt nghiệp khóa 13

Thu huấn Căn Bản Pháo Binh tại Ft Sill Okla.
4/1959 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 23 Súng Cối tại Dục Mỹ
6/1961 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 7 Súng Cối Long An.
1967 Thuyên chuyển về PB/SD22BB Qui Nhơn
9/1968 Thụ huấn khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại Đà Lạt

1968 tốt nghiệp thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 11 Pháo Binh với chức vụ Tiểu Đoàn Phó.
2/1969 Huấn Luyện Viên Pháo Binh cho Trường Thiết Giáp
7/1969 thăng cấp Thiếu tá
Theo học Pháo Binh Cao Cấp tại Hoa Kỳ
Về nước thuyên chuyển về Trường Pháo Binh làm Huấn Luyện Viên
8/1974 thuyên chuyển về TD251PB giử chức vụ Tiểu Đoàn Phó tại Tây Ninh.

4/1975 lánh nạn cộng sản

8/1975 định cư tại Canada