Pháo Thủ Nguyễn Văn Phương

Nhập ngũ 1962 thuộc quân số Tiểu Đoàn 38 Pháo Binh
Gia nhập binh chủng Pháo binh
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 180 Pháo Binh Biên Ḥa
Thuyên chuyển về Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn 3
thuộc Ban Truyền Tin
Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Phước Tuy
Trưởng Ban Truyền Tin

Định cư tại California Hoa Kỳ 1993