Pháo Thủ  Nguyễn Văn Phấn

Tốt nghiệp khóa 27 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 181 Pháo Binh 

Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 183 Pháo Binh 
1970 Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Phước Tuy
1974 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 70 Pháo Binh

Định cư tại San Sose California
Qua đời cuối tháng 11-2011 thọ 69 tuổi