Pháo Thủ Nguyễn Văn Giám
 Tốt nghiệp khóa 22 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Binh Chủng Pháo Binh
1966-69 Tiểu đ̣an 222  Pháo Binh Qui Nhơn
1969 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 181 Pháo Binh Long Khánh
1971 Tốt nghiệp khóa Pháo Binh Trung Cấp tại Dục Mỹ
1973 Thăng cấp Đại úy
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 180 Pháo Binh Biên Ḥa
1974 Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Biên Ḥa.

1975 Tù cải tạo 6 năm
Định cư tại California Hoa Kỳ 5/1992