Pháo Thủ Nguyễn Văn Bảy

 

10-64 Tốt nghiệp khóa 17 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
 Binh chủng Pháo Binh, khóa 17
10-1964 Thuyên chuyển về Tiểu đoàn 252 Pháo binh G̣ Vấp
1965 Thuyên chuyển đến Bộ Chỉ Huy Pháo Binh SD21BB Bặc Liêu
1968 Tốt nghiệp khóa Pháo Đội trưởng
Thuyên chuyển về Trường Pháo binh, HLV Tác xạ
1970 Thuyên chuyển về BCH/PB/SD21BB, Pháo Đội trưởng PDCH
1974-75 Chỉ Huy Phó Pháo Binh Tiểu Khu Bặc Liêu
1975 Tù Cải Tao 9 năm
19-6-1991 Đến Hoa Kỳ theo diện HO 7

Định cư tại Nam California