Pháo Th Nguyễn Tứ Lễ

Sinh ngày 1-1-1945
Tốt nghiệp khóa 20 Sĩ quan Trừ bị 
Binh chủng Pháo Binh
Thuyên chuyển đến Tiểu Đ̣an 212 Pháo Binh
 Thuyên chuyển về Pháo Binh Sư Đoàn 21 Bộ Binh
 Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 212 Pháo Binh
 Thuyên chuyển về Pháo Binh Tiểu Khu Vĩnh B́nh