Pháo Thủ Nguyễn Trọng Nghị

Sinh năm 1938
Tốt nghiệp khóa 8 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức

ngành Pháo Binh
Tiểu Đoàn 37 Pháo Binh
BCH/PB/Quân Đoàn 2
Tiểu Đoàn 25 Súng Cối
Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Sư Đoàn 25 Bộ Binh
Sĩ Quan Tùy Viên Tư lệnh Sư Đoàn 22 Bộ Binh
Sĩ Quan Tùy Viện Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung
Tiểu Đoàn 23 Pháo Binh
Tiểu Đoàn 61 Pháo Binh
Thụ huấn Khóa Pháo Binh Cao Cấp tại Ft Sill Hoa Kỳ

Thuyên chuyển về BCH/PB/QLVNCH

Phó Trưởng Pḥng Nhân Viên

Trưởng Pḥng Nhân Viên BCH/PB/QLVNCH
Định cư tại Washington State