Pháo Thủ  Nguyễn Trí Trung

 

 

Tốt nghiệp khóa 11 Trường Vơ Bị Đà Lạt,
theo học căn bản Pháo binh tại Phú lợi,
Du học khóa Pháo binh và Truyền tin tại Ft Sill Hoa Kỳ
Thông dịch, huấn luyện Căn bản Pháo binh cho khóa 13 Đà lạt tại Ft Sill Hoa Kỳ

Trung đội trưởng Tiểu đoàn 12 Pháo binh tại Di An Biên Ḥa
Pháo đội trưởng Tiểu đoàn 5 Súng Cối Sông Mao
Pháo đội trưởng Tiểu đoàn 38 Pháo binh Vũng Tầu
Pháo đội trưởng PDCH và CV BCH/PB/QĐ III tại Sài G̣n
Sĩ quan Phụ trách các Chương tŕnh Huấn luyện/Tổng Cục Quân Huấn
Chủ Sự Pḥng Chương Tŕnh Huấn Luyện/Tổng Cục Quân Huấn

Định cư tại California Hoa Kỳ