Pháo Thủ  Nguyễn Thanh Vân

Sinh ngày 17-01-1937 Sài G̣n
1966 Tốt nghiệp khóa 17 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
 binh chủng Pháo binh
Thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 30 Pháo Binh
Tiền Sát Viên
Tiểu Đoàn 30 Pháo Binh đổi thành cơ hữu của SD25BB và
được đổi tên thành Tiểu đoàn 252 Pháo Binh

Biệt phái ngoại ngach
Tù cải tạo từ 5/75 đến 1/81

Di cư sang Hoa Kỳ tháng 9/1991 và định cư tại California