Pháo Thủ  Nguyễn Sơn Lâm

Tốt nghiệp khóa 4/69 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức
Gia nhập binh chủng Pháo binh
thuyên chuyển về Tiểu Đ̣an 61 Pháo Binh G̣ Vấp 

Đ
nh cư tại San Jose California