Niên Trưởng Nguyễn Ngọc Trác
 Tốt nghiệp khóa 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức
Gia Ngập Binh Chủng Pháo Binh
Pháo đội trưởng Tiểu đ̣an 3 Pháo Binh
đổi tên thành Tiểu đ̣an 4, Tiểu đ̣an 7 Pháo Binh
Du học Hoa kỳ năm 1959
Thuyên chuyển về TD2PB Đà Nẵng
1960 Thuyên chuyển về P5/BTTM
1970 Pḥng Tổng Thanh Tra Quân Lực