Niên trưởng Nguyễn Ngọc San
 


1951 Động Viên khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị
Nam Định
Ngành Pháo Binh 
1952-1955 Thụ huấn trường Vơ Bị Saint Cyr Pháp Quốc
1955-56 Tiểu đ̣an 5 Pháo Binh Sông Mao
1956-57 Tiểu Đoàn 26 Pháo Binh Quảng Trị
1957-58 Bộ Chỉ Huy Pháo Binh Quân Đoàn 1 Đà Nẵng
1958-59 Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Súng Cối Tân lập
1959-61 Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu đoàn 7 Pháo Binh Biên Ḥa
1961-65 Tiểu đoàn trưởng Tiểu doàn 21 Súng Cối Sóc Trăng
1965-67 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
1967-68 Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Biệt Khu Thủ Đô tân lập
1968-71 Bộ Chỉ Huy Lực Lượng Cảnh Sát Dă Chiến
1971-74 Ủy Ban Phát triển Kinh Tế Cựu Chiến Binh
1974-75 Ủy Ban Quốc Pḥng Hạ Viện
1975 cư ngụ tại Maryland Hoa Kỳ